Location

Hadong County

  • 23, Guncheong-ro, Hadong-eup, Hadong-gun, Gyeongsangnam-do, Korea
  • Tel 055-880-2114 / Fax 055-880-2115

Car & Bus

Seoul-Hadong

Gyeongbu Expressway-Daejeon-Tongyeong/Daejeon Expressway-Hamyang-Jinju-HadongIC

Dongseoul (East Seoul)-Hadong

Jungbu Expressway-Daejeon from Hobeop JC-Daejeon-Tongyeong/Daejeon Expressway-Hamyang-Jinju-Hadong IC

Chuncheon-Hadong

Jungang Expressway-Wonju-Andong-Gunwi-Gwangju from Geumho JC-Daegu-Gwangju from 88 Olympic Expressway-Hamyang IC-Danseong-Hadong IC

Gangneung-Hadong

Yeongdong Expressway-Wonju-Jungang Expressway-Daegu JC-Guma Expressway-Hyeonpung JC-Jungbu Naeryuk Expressway-Masan JC-Namhae Expressway-HadongIC

Yeongdong Expressway-Wonju JC-Jungang Expressway-Daegu JC-Guma Expressway-Hyeonpung JC-88 Olympic Expressway-Hamyang JC-Daejin Expressway-Jinju JC-Namhae Expressway-Hadong IC

Daejoen-Hadong

Tongyeong/Daejeon Expressway-Hamyang-Jinju-Hadong IC

Daegu-Hadong

Guma Expressway-Hyeonpung JC-Jungbu Naeryuk Expressway (Guma Expressway)-Masan JC-Namhae Expressway-Hadong IC

Guma Expressway-Hyeonpung JC-88 Olympic Expressway-Hamyang JC-Daejin Expressway-Jinju JC-Namhae Expressway-Hadong IC

Jinju-Hadong

National Highway No. 26-Jinan-Jiapdo No. 26-Jangsu-Jangsu IC-Tongyeong/Daejeon Expressway-towards Jinju-Hamyang-Jinju-Hadong IC

Namwon-Hadong

Honam Expressway-Suncheon JC-Namhae Expressway-Hadong IC-

88 Olympic Expressway-Hamyang JC-Daejin Expressway-Jinju JC-Namhae Expressway-Hadong IC

Jeonju/Gurye Highway-Gurye-National Highway No. 19-Hadong

Gwangju-Hadong

Honam Expressway-Suncheon JC-Namhae Expressway-Hadong IC

88 Olympic Expressway-Hamyang JC-Daejin Expressway-Jinju JC-Namhae Expressway-Hadong IC

Jinju-Hadong

Jinju Industrial Road-Hadong IC

Namhae Expressway-Hadong IC

Sacheon-Hadong

Jinju-Jinju Industrial Road-Hadong IC

Jinju-Namhae Expressway-Hadong IC

Busan-Hadong

Namhae Expressway-Jinju-Hadong IC